+45 4580 3333 [email protected]

Vedtægter for Foreningen BØRNS TRIVSEL

§ 1.

Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er ”Børns Trivsel”.

Foreningen har til formål at hjælpe og støtte børn, unge og deres familier ved blandt andet, at gennemfører projekter og tilbyde støttegrupper, foredrag, undervisning og lignende.

Foreningen kan iværksætte og bidrage ved tiltag af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer foreningens formål.

§ 2.

Medlemmer

 

Som medlem kan optages enhver person, sammenslutning, forening, virksomhed, offentlig myndighed eller institution, som ønsker at bidrage til realisering af formålet. Bestyrelsen kan dog afslå medlemskab, hvis det skønnes, at det kan være til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

Kontingent for medlemskab fastsættes på generalforsamlingen.

§ 3.

Bestyrelsen

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3- medlemmer, som vælges af medlemmer på den ordinære generalforsamling. Foreningens stiftere har dog sæde i bestyrelsen i 2 år efter stiftelsen.

Genvalg kan finde sted. Generalforsamling kan vælge 2 suppleanter. Suppleanter kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsens arbejder.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt bestyrelsen er på færre end 4 personer.

Bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med et varsel på minimum 1 uge, med mindre forholdene gør et kortere varsel nødvendigt.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Der udarbejdes et referat fra møderne, som underskrives af alle deltagere.

Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at forestå nærmere bestemte opgaver forbundet med den daglige drift og kan nedsætte et forretningsudvalg.

Administrator eller forretningsudvalget skal redegøre for de opgaver, de har påtaget sig, når som helst bestyrelsen måtte ønske det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde eller stemme ved fuldmagt.

 

§ 4.

Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamling har 1-3 repræsentanter fra hvert medlem, som ikke er i restance med kontingent, samt særligt af bestyrelsen indbudte.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i senest den 20. december

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst halvdelen af foreningens medlemmer begærer det.

Den skal afholdes senest 6 uger efter at begæring herom er kommet frem til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og bilagt årsrapport skal finde sted med 2 ugers varsel og kan foretages pr e-mail. Det er hvert medlems ansvar at oplyse om ændringer i medlems e-mailadresse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om forenings virksomhed i det forløbne år
  • Aflæggelse af årsrapport
  • Fastsættelse af ordinært kontingent for det kommende år
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Alle mødeberettigede medlemmer kan fremsætte forslag til en generalforsamling. Alle mødeberettigede medlemmer har taleret. Hvert medlemskab har én stemme.

Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet udenfor udsendte dagsorden skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling.

§ 5.

Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er 2012.
Regnskab for det foregående år fremlægges inden den 31. maj hvert år.

Foreningens midler, ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal indsættes til bedst mulige forrentning i et anerkendt pengeinstitut eller i kursfaste obligationer. For forenings midler må ikke indkøbes aktier eller dertil svarende værdipapirer.

§ 6.

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilede forpligtigelser. For foreningens forpligtigelser hæfter således kun foreningen med sin formue.

§ 7.

Ændring af vedtægt og Foreningens opløsning

 

Ændringer af denne vedtægt og til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige fremmødte.

Eventuel formue efter opløsning skal anvendes til indskud i den i § 1 nævnte fond.

Såfremt der ikke bliver stiftet en fond, vil en eventuel formue efter opløsning skulle overføres til et formål efter bestyrelsens vurdering.

§ 8.

Voldgift

Tvister, der udspringer af nærværende vedtægt, medlemskab af foreningen og lignende, afgøres ved voldgift i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om voldgift.

Ovenstående vedtægter blev tiltrådt på stiftende møde i København den 21. juni 2012. Vedtægtsændringer den 16. marts 2016 er indsat. Bestyrelsen udgør nedenstående medlemmer som alle har tiltrådt vedtægterne.

Administration

 Tina Young Hansen

Gitte Rodholm

 

Share This